In vorderingszaken dient de eiser zelf zorg te dragen voor de oproeping van de verweerder. De wijze van oproeping van de verweerder wordt geregeld in art. 111 ev. Rv. De eiser kan ervoor kiezen om eerst zijn procesinleiding bij het gerecht in te dienen en daarna de verweerder op te roepen (art. 112-route). Maar hij kan ook voor de omgekeerde volgorde kiezen: eerst de verweerder oproepen, om vervolgens de procesinleiding in te dienen bij het gerecht (art. 113-route). In dat laatste geval volstaat bezorging op informele wijze niet, maar moet de procesinleiding door de deurwaarder worden betekend.

Art. 112-route

Nadat de eiser in vorderingszaken de procesinleiding heeft ingediend bij de rechtbank (art.30 c nieuw Rv), ontvangt hij van de rechtbank een oproepingsbericht (art. 111 nieuw Rv). Dit oproepingsbericht kan de eiser binnen twee weken na indiening van de procesinleiding aan de verweerder bij exploot laten betekenen (art. 112 lid 1 nieuw Rv). In de 112-route kan de eiser ook kiezen voor bezorging van het oproepingsbericht op andere wijze dan door betekening (art. 112 lid 1), bijvoorbeeld per post of per e-mail.

Art. 113-route

De eiser heeft ook de mogelijkheid om de verweerder éérst op te roepen, alvorens de procesinleiding bij de rechtbank in te dienen (art. 113 nieuw Rv). In dat geval moet eiser het oproepingsbericht door de deurwaarder laten opstellen en betekenen. Dit oproepingsbericht dient tevens de inhoud van de procesinleiding te bevatten (art. 113 lid 2 nieuw Rv). Na betekening van het oproepingsbericht aan de verweerder moet eiser vervolgens onverwijld het exploot, het oproepingsbericht en de procesinleiding bij de rechtbank indienen (art. 113 lid 3 nieuw Rv).