Nieuw is dat de eiser – bij het volgen van de art. 112-route – ook ervoor kan kiezen om het oproepingsbericht op andere wijze (dan door betekening) bij de verweerder te laten bezorgen (art. 112 lid 1 nieuw Rv). Deze informele wijze van oproeping is één van de kernpunten van het wetsvoorstel (MvT 34 059 (KEI I), p. 5). In de toelichting bij het wetsvoorstel wordt als voorbeeld genoemd de mogelijkheid van verzending per post of per e-mail (MvT 34 059 (KEI I), p. 6 en 87).

Kiest de eiser voor het ‘bezorgen op andere wijze’ en de verweerder meldt zich bij het gerecht, dan wordt de procedure voortgezet. Verschijnt de verweerder echter niet, dan zal de eiser het oproepingsbericht alsnog bij de verweerder moeten laten betekenen (art. 112 lid 2 nieuw Rv). Zonder deurwaardersexploot is het verlenen van verstek niet mogelijk (MvT 34 059 (KEI I), p.6 en 87).

Volgt eiser de art. 113-route (eerst oproepen, dan indienen) dan volstaat bezorging op andere wijze niet, maar moet de verweerder worden opgeroepen door betekening door de deurwaarder.