Onderscheid excepties en verweer ten principale

Artikel 30i lid 4 nieuw Rv bepaalt dat de verweerder alle excepties en zijn verweer ten principale tegelijk naar voren moet brengen, op straffe van verval van niet aangevoerde excepties en – indien niet ten principale verweer is gevoerd – van het recht om dat alsnog te doen. Deze regel is overigens niet nieuw. (meer…)

Inhoud verweerschrift

Art. 30i lid 1 nieuw Rv bepaalt dat het verweer met redenen moet zijn omkleed. Verder dient de verweerder of belanghebbende de bewijsmiddelen waarover hij kan beschikken, alsmede de getuigen die hij wenst te horen, in zijn verweerschrift te vermelden (art. 30i lid 6 nieuw Rv). (meer…)

Eerder verschijnen mag

Het oproepingsbericht bevat het uiterste tijdstip waarop de verweerder in de procedure kan verschijnen. Deze termijn is, net als de andere termijnen in het nieuwe procesrecht, een uiterste termijn waarbinnen de verweerder moet verschijnen. Art. 30i lid 1 nieuw Rv bepaalt dan ook dat iedere verweerder “binnen de daarvoor geldende termijn” zijn verweerschrift kan indienen. De verweerder kan er dus voor kiezen om eerder te verschijnen dan op deze datum.

Nu de verweerder niet meer hoeft te wachten op de datum waartegen hij is opgeroepen, komt de mogelijkheid van anticipatie (art. 126 Rv) te vervallen. Nadat de verweerder is verschenen zal de rechtbank de mondelinge behandeling plannen.