Tijdstip aanhangigheid procedure

Na inwerkingtreding van de KEI-wetgeving zal een procedure ingevolge art. 125 nieuw Rv aanhangig zijn met ingang van de dag waarop de procesinleiding is ingediend als bedoeld in art. 30a lid 1 nieuw Rv. Het tijdstip van aanhangigheid van een procedure zal dus na inwerkingtreding van de KEI-wetgeving veranderen ten opzichte van het huidige systeem. Volgens het huidige procesrecht is een procedure immers aanhangig vanaf de dag van dagvaarding, dus de dag waarop het exploot van dagvaarding is betekend door de deurwaarder. (meer…)

Oproeping (in vorderingszaken): vóór of na indiening procesinleiding

In vorderingszaken dient de eiser zelf zorg te dragen voor de oproeping van de verweerder. De wijze van oproeping van de verweerder wordt geregeld in art. 111 ev. Rv. De eiser kan ervoor kiezen om eerst zijn procesinleiding bij het gerecht in te dienen en daarna de verweerder op te roepen (art. 112-route). Maar hij kan ook voor de omgekeerde volgorde kiezen: eerst de verweerder oproepen, om vervolgens de procesinleiding in te dienen bij het gerecht (art. 113-route). In dat laatste geval volstaat bezorging op informele wijze niet, maar moet de procesinleiding door de deurwaarder worden betekend. (meer…)

Oproeping door betekening of door bezorging op andere wijze

Nieuw is dat de eiser – bij het volgen van de art. 112-route – ook ervoor kan kiezen om het oproepingsbericht op andere wijze (dan door betekening) bij de verweerder te laten bezorgen (art. 112 lid 1 nieuw Rv). Deze informele wijze van oproeping is één van de kernpunten van het wetsvoorstel (MvT 34 059 (KEI I), p. 5). In de toelichting bij het wetsvoorstel wordt als voorbeeld genoemd de mogelijkheid van verzending per post of per e-mail (MvT 34 059 (KEI I), p. 6 en 87). (meer…)

Het oproepingsbericht

Na ontvangst van de procesinleiding stuurt – in geval van een vorderingsprocedure – de griffier de eiser een oproepingsbericht (art. 111 lid 1 nieuw Rv). Dit oproepingsbericht wordt in principe automatisch gegenereerd en via het digitale systeem aan de eiser ter beschikking gesteld. (meer…)

Inhoud procesinleiding

Eén van de kernelementen van het wetsvoorstel is de introductie van een uniforme ‘procesinleiding’ als start van alle civiele procedures. Daarmee verdwijnt het huidige onderscheid tussen dagvaarding en verzoekschrift als procesinleidend stuk. Overigens blijft afgezien van de procesinleiding het onderscheid tussen dagvaardings- en verzoekschriftzaken – in de terminologie van het wetsvoorstel: vorderings- en verzoekzaken – wel bestaan.
(meer…)