Horen van getuigen en deskundigen onder ede tijdens mondelinge behandeling

Partijen kunnen getuigen en (partij)deskundigen meenemen naar de mondelinge behandeling (art. 30k lid 2 nieuw Rv), zonder dat daaraan voorafgaand door de rechter een bewijsopdracht is gegeven. De partij die getuigen of deskundigen mee naar de zitting wil nemen om ze daar – onder ede – te (laten) horen, dient uiterlijk tien dagen voor de zitting de namen van de getuigen aan de griffier en de wederpartij te melden (art. 170 nieuw Rv). (meer…)

Mogelijkheid van een regiezitting

In zaken die inhoudelijk of qua omvang complex zijn kan de rechter – al dan niet op verzoek van partijen – een regiezitting gelasten. Tijdens een regiezitting kunnen partijen en de rechter overleggen over het verdere verloop van de procedure. Zo kunnen afspraken worden gemaakt over eventuele extra proceshandelingen en de daarvoor geldende termijnen (art. 30o nieuw Rv). Ook kan worden afgesproken dat extra zittingen zullen worden gehouden voor bijvoorbeeld het houden van enquêtes.

Een regiezitting kan tijdens de mondelinge behandeling plaatsvinden (art. 30k lid 1 onder d nieuw Rv), maar ook op een eerder moment, bijvoorbeeld voordat een verweerschrift is ingediend (art. 30o lid 1 sub c nieuw Rv). In het (nieuwe) digitale systeem kunnen partijen aangeven of zij kort na aanvang van de procedure een regiezitting wensen (MvT KEI I, p. 75).

Mondelinge behandeling; rechterlijke bevoegdheden

De mondelinge behandeling vormt volgens de wetgever in het nieuwe procesrecht het “hart van de procedure”. Het is de bedoeling dat na de mondelinge behandeling (wellicht zelfs mondeling; art. 30p nieuw Rv) uitspraak kan worden gedaan. Aan het einde van de mondelinge behandeling moet de rechter in principe over alle informatie beschikken die benodigd is voor het doen van een uitspraak. (meer…)