Proces-verbaal van mondelinge behandeling

Art. 30n lid 1 nieuw Rv bevat een algemene regeling voor (het opmaken van) een proces-verbaal. Een proces-verbaal van de mondelinge behandeling wordt door de rechter opgemaakt indien hij dit ambtshalve of op verzoek van de partij die daarbij belang heeft, bepaalt. Een partij kan belang hebben bij het opmaken van een proces-verbaal indien partijen bijvoorbeeld bepaalde erkenningen hebben gedaan of vorderingen hebben ingetrokken. Ook wordt een proces-verbaal opgemaakt indien de appelrechter of de Hoge Raad daarom verzoekt. Wanneer bepaalde informatie reeds uit de overgelegde stukken blijkt, wordt daarvan geen proces-verbaal opgemaakt. (meer…)

Ontvangstbevestiging en notificaties

De partij die een stuk of bericht langs elektronische weg heeft ingediend, ontvangt daarvan een ontvangstbevestiging in het digitale systeem (art. 30d lid 1, laatste volzin, Rv). Daarbij geldt dat als tijdstip van ontvangst overigens het tijdstip waarop het stuk of het bericht het digitale systeem voor gegevensverwerking van de rechtspraak heeft bereikt. Concreet betekent dit dat – bij indiening van een stuk op de laatste dag van een termijn – het (gehele) stuk vóór 24.00 uur het digitale systeem van de rechtspraak moet hebben bereikt. (meer…)