Tijdstip aanhangigheid procedure

Na inwerkingtreding van de KEI-wetgeving zal een procedure ingevolge art. 125 nieuw Rv aanhangig zijn met ingang van de dag waarop de procesinleiding is ingediend als bedoeld in art. 30a lid 1 nieuw Rv. Het tijdstip van aanhangigheid van een procedure zal dus na inwerkingtreding van de KEI-wetgeving veranderen ten opzichte van het huidige systeem. Volgens het huidige procesrecht is een procedure immers aanhangig vanaf de dag van dagvaarding, dus de dag waarop het exploot van dagvaarding is betekend door de deurwaarder. (meer…)

Elektronische handtekening

Na inwerkingtreding van de KEI-wetgeving moeten (proces)stukken, voor zover ondertekening wettelijk is voorgeschreven, elektronisch worden ondertekend. In art. 30c lid 3 Rv (nieuw) en art. 8:36d lid 1 Awb (nieuw) is bepaald wat onder een elektronische handtekening moet worden verstaan: ‘een handtekening die bestaat uit elektronische gegevens die gehecht zijn aan of logisch verbonden zijn met andere elektronische gegevens en die worden gebruikt door de ondertekenaar om te ondertekenen’. Met deze definitie heeft de KEI-wetgever kennelijk aangesloten bij de nieuwe Europese Verordening betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (Verordening 910/2014, die met ingang van 1 juli 2016 Richtlijn 1999/93/EG heeft vervangen). (meer…)

Oproeping (in vorderingszaken): vóór of na indiening procesinleiding

In vorderingszaken dient de eiser zelf zorg te dragen voor de oproeping van de verweerder. De wijze van oproeping van de verweerder wordt geregeld in art. 111 ev. Rv. De eiser kan ervoor kiezen om eerst zijn procesinleiding bij het gerecht in te dienen en daarna de verweerder op te roepen (art. 112-route). Maar hij kan ook voor de omgekeerde volgorde kiezen: eerst de verweerder oproepen, om vervolgens de procesinleiding in te dienen bij het gerecht (art. 113-route). In dat laatste geval volstaat bezorging op informele wijze niet, maar moet de procesinleiding door de deurwaarder worden betekend. (meer…)