Digitaal procederen in civiele zaken bij twee pilotrechtbanken start op 1 september 2017

De Raad voor de Rechtspraak heeft vandaag laten weten dat hij de minister van Veiligheid en Justitie heeft geadviseerd om per 1 september 2017 te starten met verplicht digitaal procederen bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland. Bij deze twee ‘pilotrechtbanken’ kan al sinds november 2016 op vrijwillige basis digitaal worden geprocedeerd in civiele zaken met verplichte procesvertegenwoordiging. Dat laatste loopt echter geen storm: volgens de Rechtspraak is tot nu toe in slechts 3 zaken van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. (meer…)

Ontvangstbevestiging en notificaties

De partij die een stuk of bericht langs elektronische weg heeft ingediend, ontvangt daarvan een ontvangstbevestiging in het digitale systeem (art. 30d lid 1, laatste volzin, Rv). Daarbij geldt dat als tijdstip van ontvangst overigens het tijdstip waarop het stuk of het bericht het digitale systeem voor gegevensverwerking van de rechtspraak heeft bereikt. Concreet betekent dit dat – bij indiening van een stuk op de laatste dag van een termijn – het (gehele) stuk vóór 24.00 uur het digitale systeem van de rechtspraak moet hebben bereikt. (meer…)

Invoering verplicht digitaal procederen in civiele zaken bij de eerste twee rechtbanken uitgesteld

Bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland loopt sinds 1 november 2016 een vrijwillige pilot, waarin partijen digitaal kunnen procederen op basis van de nieuwe KEI-wetgeving voor civiele zaken. De bedoeling was aanvankelijk dat deze vrijwillige pilot zou duren tot 1 februari 2017, waarna bij deze twee rechtbanken de KEI-wetgeving in werking zou treden en digitaal procederen verplicht zou worden voor de eerste categorie zaken. (meer…)