Koppeling met het aansluitpunt (ASP)

Naast het webportaal Mijn Rechtspraak voorziet de Raad voor de Rechtspraak ook in een aansluitpunt (ASP) voor ketenpartners van de Rechtspraak. Voor de sector Bestuursrecht zijn dat bijvoorbeeld bestuursorganen; voor de sector Civiel zijn dat bijvoorbeeld de advocatenkantoren of gerechtsdeurwaarders. Via het ASP kan de ketenpartner het eigen (Document Management) systeem laten aansluiten op de digitale omgeving van de Rechtspraak.  (meer…)

Het programma KEI in vier wetsvoorstellen

Met de vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht streeft de wetgever naar een efficiënter en sneller verloop van zowel de civiele als de bestuursrechtelijke procedure. Door te digitaliseren wordt de rechtspraak aangepast aan de eisen van de tijd. De procedurele wijzigingen beogen de civiele procedure overzichtelijker en meer voorspelbaar te maken. De wijzigingen in het bestuursprocesrecht zijn beperkt. Het programma KEI omvat vier afzonderlijke wetsvoorstellen. Hieronder volgt een overzicht van de wetsvoorstellen en de hoofdlijnen van wat daarin geregeld wordt. (meer…)

Welkom bij Kijk op KEI

De Nederlandse rechtspraak staat aan de vooravond van een grootscheepse, ingrijpende wijziging. De wetsvoorstellen van het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) zijn op 12 juli 2016 goedgekeurd door de Eerste Kamer en dus zullen over ongeveer een half jaar de eerste procedures langs digitale weg gevoerd worden. (meer…)