Tijdstip(pen) van inwerkingtreding

De KEI-wetgeving zal voor civiele zaken in vijf fasen (“Civiel 1.0″ t/m “Civiel 5.0”) worden ingevoerd. De voorlopige tijdlijn die op rechtspraak.nl is gepubliceerd, laat zien welke fasen worden onderscheiden. Invoering van de eerste fase is voorlopig voorzien voor het voorjaar van 2017. Medio 2019 zou de invoering voltooid moeten zijn. De invoering in bestuursrechtelijke zaken staat eveneens gepland voor het voorjaar van 2017. (meer…)

Mondelinge uitspraak

De rechter kan onder het nieuwe procesrecht mondeling uitspraak doen. De wet bood die mogelijkheid al voor tussenuitspraken (art. 232 Rv), maar de regeling wordt nu uitgebreid naar einduitspraken (art. 30p nieuw Rv). De mondelinge uitspraak wordt neergelegd in een proces-verbaal dat binnen twee weken na de uitspraak naar partijen gestuurd moet worden. (meer…)

Pels Rijcken brengt boek Kort begrip van KEI uit

Onangs verscheen het boek “Kort begrip van KEI” van de hand van Willem Heemskerk (bewerker van Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht), Karlijn Teuben en Renee Wieringa, alle drie werkzaam bij Pels Rijcken. “Kort begrip van KEI” is een handzaam en praktisch boek bestemd voor de praktijkjurist en de rechtenstudent die zich tijdig op KEI willen voorbereiden. (meer…)

Oproeping door betekening of door bezorging op andere wijze

Nieuw is dat de eiser – bij het volgen van de art. 112-route – ook ervoor kan kiezen om het oproepingsbericht op andere wijze (dan door betekening) bij de verweerder te laten bezorgen (art. 112 lid 1 nieuw Rv). Deze informele wijze van oproeping is één van de kernpunten van het wetsvoorstel (MvT 34 059 (KEI I), p. 5). In de toelichting bij het wetsvoorstel wordt als voorbeeld genoemd de mogelijkheid van verzending per post of per e-mail (MvT 34 059 (KEI I), p. 6 en 87). (meer…)