Impactanalyse KEI voor gemeenten

Het ministerie van Veiligheid en Justitie en De Rechtspraak hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opdracht gegeven om een impactanalyse uit te voeren naar de gevolgen van de verplichting om digitaal te procederen voor de bedrijfsvoering van gemeenten. Op dit moment wordt een eerste verkennende fase uitgevoerd. De eerste bevindingen worden in het najaar van 2017 verwacht. Op basis van de uitkomsten van de verkenning wordt besloten over het vervolgtraject. Mogelijk volgt een verdiepende fase van de impactanalyse. Het is niet duidelijk of de beslissing om een impactanalyse uit te voeren, gevolgen heeft voor de planning van de invoering van de verplichting tot digitaal procederen.

Eerste rechtspraak over storingen

In het bestuursrecht wordt al enige tijd op vrijwillige basis digitaal geprocedeerd in asiel- en bewaringszaken. Dat verloopt nog niet altijd vlekkeloos. Als de beroepsgronden niet tijdig worden ingediend, zal de rechter beoordelen of dat het gevolg is van een storing of falen van het systeem. De eerste uitspraken hierover zijn inmiddels verschenen. Op 31 maart 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State haar eerste uitspraak gedaan (ECLI:NLRVS:2017:888). Als het systeem geen ontvangstbevestiging verstuurt na het indienen van de gronden, zodat niet kan worden aangetoond dat de gronden tijdig zijn ingediend, dan komt dat niet voor rekening van de indiener en is het beroep ontvankelijk, aldus de Afdeling.

In Jurisprudentie voor Gemeenten is een annotatie op deze uitspraak verschenen van Irene van der Heijden (JG 2017/27). Hierin analyseert zij of de uitspraak strookt met de uitlatingen van de wetgever over termijnoverschrijding bij storingen en de bepalingen hierover in het recent verschenen Reglement inzake de toegang tot en het gebruik van het digitale systeem voor de gegevensverwerking van de gerechten (civiel recht en bestuursrecht) (Stcrt. 2017, nr. 15688). Dit reglement is ook van toepassing in zaken waarin vrijwillig digitaal wordt geprocedeerd. Tevens is ingegaan op twee eerder gepubliceerde uitspraken van rechtbanken die een andere toets hebben aangelegd dan die van de Afdeling.

Inwerkingtredingsbesluiten eerste fase verplicht digitaal procederen gepubliceerd

Op 4 mei 2017 zijn in het Staatsblad de eerste inwerkingtredingsbesluiten voor verplicht digitaal procederen gepubliceerd. In asiel- en bewaringszaken wordt het bij alle rechtbanken vanaf 12 juni verplicht digitaal stukken in te dienen. Voor civiele handelsvorderingszaken vanaf 25 duizend euro bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland is de ingangsdatum 1 september. Na de eerdere invoering van digitaal procederen in vorderingszaken bij de Hoge Raad staat hiermee vast dat de eerste fase van verplicht digitaal procederen in zaken bij de rechtbanken op korte termijn van start zal gaan. Eerder werd al bekend dat de Raad voor de rechtspraak aan de minister van Veiligheid en Justitie had verzocht de wetten op bovengenoemde data in werking te laten treden.

Vanaf 12 juni 2017 verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken

Recent heeft de Raad voor de Rechtspraak geadviseerd om op 12 juni 2017 bij de rechtbanken te starten met verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken. Op dit moment gebeurt dat nog op vrijwillige basis.

Voor de invoering van verplicht digitaal procederen is een Koninklijk Besluit nodig, waarbij de KEI-wetgeving in het bestuursrecht vooralsnog alleen voor asiel- en bewaringszaken in werking treedt. Verloopt de verplichte pilotfase goed, dan volgen later de overige bestuursrechtelijke zaken. Ook daarbij zullen eerst vrijwillige pilots plaatsvinden. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State start op 12 juni 2017 de vrijwillige pilotfase voor hoger beroepen in asiel- en bewaringszaken.

Digitaal procederen in civiele zaken bij twee pilotrechtbanken start op 1 september 2017

De Raad voor de Rechtspraak heeft vandaag laten weten dat hij de minister van Veiligheid en Justitie heeft geadviseerd om per 1 september 2017 te starten met verplicht digitaal procederen bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland. Bij deze twee ‘pilotrechtbanken’ kan al sinds november 2016 op vrijwillige basis digitaal worden geprocedeerd in civiele zaken met verplichte procesvertegenwoordiging. Dat laatste loopt echter geen storm: volgens de Rechtspraak is tot nu toe in slechts 3 zaken van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Lees meer…

Invoering digitaal procederen asiel- en bewaringszaken uitgesteld

De invoering van verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken is uitgesteld tot vóór de zomer van 2017. De Rechtspraak wil de resultaten afwachten van een aantal tests voordat digitaal procederen verplicht wordt gesteld. Op dit moment wordt op vrijwillige basis digitaal geprocedeerd. Deze vrijwillige fase wordt dus verlengd. De aanvankelijke planning om in maart 2017 te starten met verplicht digitaal procederen is hiermee van de baan. De Rechtspraak heeft laten weten dat in voor de algemene bestuursrechtzaken in 2017 verder wordt gewerkt aan digitalisering van de procedures.

Tijdstip(pen) van inwerkingtreding

De KEI-wetgeving zal voor civiele zaken in vijf fasen (“Civiel 1.0″ t/m “Civiel 5.0”) worden ingevoerd. De voorlopige tijdlijn die op rechtspraak.nl is gepubliceerd, laat zien welke fasen worden onderscheiden. Invoering van de eerste fase is voorlopig voorzien voor het voorjaar van 2017. Medio 2019 zou de invoering voltooid moeten zijn. De invoering in bestuursrechtelijke zaken staat eveneens gepland voor het voorjaar van 2017. Lees meer…

Per 1 maart 2017 digitaal procederen bij de Hoge Raad

Vandaag zijn de Koninklijke Besluiten gepubliceerd die regelen dat het digitaal procederen in civiele vorderingszaken in cassatie op 1 maart 2017 in werking treedt (Stb. 2017/16 en Stb. 2017/17). Met deze inwerkingtredingsdatum loopt de Hoge Raad vooruit op de invoering van de KEI-wetsvoorstellen bij de rechtbanken, die momenteel nog in de pilotfase verkeert. Daarmee is de Hoge Raad het eerste gerecht met een volledig digitale procedure, zo vermeldt het persbericht. Lees meer…

Share This