Invoering verplicht digitaal procederen in civiele zaken bij de eerste twee rechtbanken uitgesteld

Bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland loopt sinds 1 november 2016 een vrijwillige pilot, waarin partijen digitaal kunnen procederen op basis van de nieuwe KEI-wetgeving voor civiele zaken. De bedoeling was aanvankelijk dat deze vrijwillige pilot zou duren tot 1 februari 2017, waarna bij deze twee rechtbanken de KEI-wetgeving in werking zou treden en digitaal procederen verplicht zou worden voor de eerste categorie zaken. Lees meer…

Proces-verbaal

Op dit moment worden een proces-verbaal of schriftelijke aantekeningen gemaakt van een inlichtingencomparitie (art. 8:44), een descente (artt. 8:50-8:51) of een zitting (art. 8:61).  Op grond van artikel 8:36e Awb (nieuw) mag in plaats van deze schriftelijke weergaven een beeld- of geluidsopname in het dossier worden opgenomen. Lees meer…

Gewijzigde terminologie vorderings-/verzoekprocedure

Art. 30a bepaalt dat vorderingen en verzoekschriften worden ingesteld door middel van een procesinleiding. De termen ‘dagvaarding’ en ‘verzoekschrift’ komen hiermee te vervallen. Het onderscheid tussen procedures betreffende vorderingen en verzoekschriften blijft als zodanig gehandhaafd. Deze procedures heten voortaan ‘vorderingsprocedures’ en ‘verzoekprocedures’ (art. 30a lid 2; MvT 34 059 (KEI I), p. 57). Lees meer…

Combineren vordering en verzoek in één procesinleiding

Art. 30b biedt de mogelijkheid om met één procesinleiding gelijktijdig een vordering en een verzoek in te dienen, mits tussen beide voldoende samenhang bestaat en de Nederlandse rechter bevoegd is van beide kennis te nemen (lid 1). De wetgever denkt hierbij bijvoorbeeld aan een procedure over ontbinding van een arbeidsovereenkomst, waarbij tevens achterstallig loon of schadevergoeding wordt gevorderd (MvT 34 059 (KEI I), p. 60). Lees meer…

Share This