Invoering digitaal procederen asiel- en bewaringszaken uitgesteld

De invoering van verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken is uitgesteld tot vóór de zomer van 2017. De Rechtspraak wil de resultaten afwachten van een aantal tests voordat digitaal procederen verplicht wordt gesteld. Op dit moment wordt op vrijwillige basis digitaal geprocedeerd. Deze vrijwillige fase wordt dus verlengd. De aanvankelijke planning om in maart 2017 te starten met verplicht digitaal procederen is hiermee van de baan. De Rechtspraak heeft laten weten dat in voor de algemene bestuursrechtzaken in 2017 verder wordt gewerkt aan digitalisering van de procedures.

Tijdstip(pen) van inwerkingtreding

De KEI-wetgeving zal voor civiele zaken in vijf fasen (“Civiel 1.0″ t/m “Civiel 5.0”) worden ingevoerd. De voorlopige tijdlijn die op rechtspraak.nl is gepubliceerd, laat zien welke fasen worden onderscheiden. Invoering van de eerste fase is voorlopig voorzien voor het voorjaar van 2017. Medio 2019 zou de invoering voltooid moeten zijn. De invoering in bestuursrechtelijke zaken staat eveneens gepland voor het voorjaar van 2017. Lees meer…

Per 1 maart 2017 digitaal procederen bij de Hoge Raad

Vandaag zijn de Koninklijke Besluiten gepubliceerd die regelen dat het digitaal procederen in civiele vorderingszaken in cassatie op 1 maart 2017 in werking treedt (Stb. 2017/16 en Stb. 2017/17). Met deze inwerkingtredingsdatum loopt de Hoge Raad vooruit op de invoering van de KEI-wetsvoorstellen bij de rechtbanken, die momenteel nog in de pilotfase verkeert. Daarmee is de Hoge Raad het eerste gerecht met een volledig digitale procedure, zo vermeldt het persbericht. Lees meer…

Proces-verbaal van mondelinge behandeling

Art. 30n lid 1 nieuw Rv bevat een algemene regeling voor (het opmaken van) een proces-verbaal. Een proces-verbaal van de mondelinge behandeling wordt door de rechter opgemaakt indien hij dit ambtshalve of op verzoek van de partij die daarbij belang heeft, bepaalt. Een partij kan belang hebben bij het opmaken van een proces-verbaal indien partijen bijvoorbeeld bepaalde erkenningen hebben gedaan of vorderingen hebben ingetrokken. Ook wordt een proces-verbaal opgemaakt indien de appelrechter of de Hoge Raad daarom verzoekt. Wanneer bepaalde informatie reeds uit de overgelegde stukken blijkt, wordt daarvan geen proces-verbaal opgemaakt. Lees meer…

Horen van getuigen en deskundigen onder ede tijdens mondelinge behandeling

Partijen kunnen getuigen en (partij)deskundigen meenemen naar de mondelinge behandeling (art. 30k lid 2 nieuw Rv), zonder dat daaraan voorafgaand door de rechter een bewijsopdracht is gegeven. De partij die getuigen of deskundigen mee naar de zitting wil nemen om ze daar – onder ede – te (laten) horen, dient uiterlijk tien dagen voor de zitting de namen van de getuigen aan de griffier en de wederpartij te melden (art. 170 nieuw Rv). Lees meer…

Ontvangstbevestiging en notificaties

De partij die een stuk of bericht langs elektronische weg heeft ingediend, ontvangt daarvan een ontvangstbevestiging in het digitale systeem (art. 30d lid 1, laatste volzin, Rv). Daarbij geldt dat als tijdstip van ontvangst overigens het tijdstip waarop het stuk of het bericht het digitale systeem voor gegevensverwerking van de rechtspraak heeft bereikt. Concreet betekent dit dat – bij indiening van een stuk op de laatste dag van een termijn – het (gehele) stuk vóór 24.00 uur het digitale systeem van de rechtspraak moet hebben bereikt. Lees meer…

Share This