Gewijzigde terminologie vorderings-/verzoekprocedure

Art. 30a bepaalt dat vorderingen en verzoekschriften worden ingesteld door middel van een procesinleiding. De termen ‘dagvaarding’ en ‘verzoekschrift’ komen hiermee te vervallen. Het onderscheid tussen procedures betreffende vorderingen en verzoekschriften blijft als zodanig gehandhaafd. Deze procedures heten voortaan ‘vorderingsprocedures’ en ‘verzoekprocedures’ (art. 30a lid 2; MvT 34 059 (KEI I), p. 57). Lees meer…

Combineren vordering en verzoek in één procesinleiding

Art. 30b biedt de mogelijkheid om met één procesinleiding gelijktijdig een vordering en een verzoek in te dienen, mits tussen beide voldoende samenhang bestaat en de Nederlandse rechter bevoegd is van beide kennis te nemen (lid 1). De wetgever denkt hierbij bijvoorbeeld aan een procedure over ontbinding van een arbeidsovereenkomst, waarbij tevens achterstallig loon of schadevergoeding wordt gevorderd (MvT 34 059 (KEI I), p. 60). Lees meer…

Aanhangigheid; wat geldt als tijdstip voor elektronische indiening?

Na inwerkingtreding van de KEI-wetgeving zal een procedure ingevolge art. 125 nieuw Rv aanhangig zijn met ingang van de dag waarop de procesinleiding is ingediend als bedoeld in art. 30a lid 1 nieuw Rv. Het tijdstip van aanhangigheid van een procedure zal dus na inwerkingtreding van de KEI-wetgeving veranderen ten opzichte van het huidige systeem. Volgens het huidige procesrecht is een procedure immers aanhangig vanaf de dag van dagvaarding, dus de dag waarop het exploot van dagvaarding is betekend door de deurwaarder. Lees meer…

Elektronische handtekening

Na inwerkingtreding van de KEI-wetgeving moeten (proces)stukken, voor zover ondertekening wettelijk is voorgeschreven, elektronisch worden ondertekend. In art. 30c lid 3 Rv (nieuw) en art. 8:36d lid 1 Awb (nieuw) is bepaald wat onder een elektronische handtekening moet worden verstaan: ‘een handtekening die bestaat uit elektronische gegevens die gehecht zijn aan of logisch verbonden zijn met andere elektronische gegevens en die worden gebruikt door de ondertekenaar om te ondertekenen’. Met deze definitie heeft de KEI-wetgever kennelijk aangesloten bij de nieuwe Europese Verordening betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt (Verordening 910/2014, die met ingang van 1 juli 2016 Richtlijn 1999/93/EG heeft vervangen). Lees meer…

Mondelinge uitspraak

De rechter kan onder het nieuwe procesrecht mondeling uitspraak doen. De wet bood die mogelijkheid al voor tussenuitspraken (art. 232 Rv), maar de regeling wordt nu uitgebreid naar einduitspraken (art. 30p nieuw Rv). De mondelinge uitspraak wordt neergelegd in een proces-verbaal dat binnen twee weken na de uitspraak naar partijen gestuurd moet worden. Lees meer…

Share This